Πάvω από 320 ελληvιkές πρoσωπιkόtηtες uπoγράφouv uπέρ tης Σuμφωviας tωv Πρεσπώv

Περισσότερες από 320 προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της διανόησης και της τέχνης υπογράφουν την πρώτη λίστα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών, με τη διαδικασία των υπογραφών να συνεχίζεται.